Batoh Pathfinder

Výrobce: Tasmanian Tiger

Pathfinder reprezentuje rodinu velkých batohù od nìmecké firmy Tasmanian Tiger. Výrobce udává rozměry 90 x 32 x 26 cm, prázdnou hmotnost 3500 g a objem 85 litrù.

Materiál: Cordura

Konstrukce a popis:

Hlavní část batohu je řešena jako dvoukomorová, kde dolní část je přístupná z vnějšího pláště batohu. Na bocích a vnější straně nalezneme M.T.S. webbing, který je s trochou snahy kompatibilní s Molle a UV vazbou od Alpu (SPM uni vazba zatím nezkoušena). Na vnìjší stranì je rovnìž praktický úchyt na pøilbu, s neoprénovým držákem. Na vnìjší stranì víka batohu je pole pro umístìní jmenovky majitele. Ta se pøichycuje pomocí suchého zipu a v pøípadì nepotøeby jmenovky, se prostì zastrèí do kapsièky za tímto polem. Vrchní strana víka batohu je odepínatelná a zde se nachází malá plastová karabina, kapsa ze síoviny uzavíratelná na zip a další neuzavíratelná kapsa. Vnitøní strana víka obsahuje další na zip uzavíratelnou kapsu. Hlavní prostor batohu se zavírá dvìma šòùrami s plastovou brzdou a celý se zajistí páskem se sponou. Hlavní prostor obsahuje 3 kapsy, pøièemž boèní kapsy bezproblému pojmou MRE potravinovou dávku. Batoh je vybaven dvìma boèními kapsami, které po sepnutí vytvoøí malý baùžek (každá kapsa má z vnitøní strany svùj vlastní popruh). Popruhy a bederní pás batohu jsou výbornì zpracované a velmi pøíjemnì polstrované. Uchycení rameních popruhù k batohu lze výškovì regulovat. Bederní pás je vybaven M.T.S. vazbou a na prsním popruhu je umístìna malá p횝alka pro nouzovou signalizaci.

Postřehy z praxe:

Aèkoliv na zahranièních fórech kolují rùzné pochybnosti o kvalitì šití a použitých materiálech firmy Tasmanian Tiger, nezaznamenal jsem ve svém okolí žádný pøípad vyloženého propadáku výrobku TT. Po vyzkoušení a používaní batohù èeských výrobcù (ALP, SPM Liberec) jsem koneènì našel velký batoh, který plnì uspokojil mé nároky a potøeby.

- PMT -

right-picture